Home

Schéma vrásy

Obr. 6-11: Schéma virgace vrásy. Tvar vrás v příčném řezu může být velmi různý. Podle tvaru rozlišujeme vrásy (obr. 6-13) kufrovité, vějířovité, izoklinální, střižné atd. Nejčastěji se používá klasifikace podle pozice osní roviny (obr. 6-14). Vrásy pak dělíme na přímé, šikmé, překocené, ležaté a. Vrásy Vrásy jsou zprohýbané vrstvy hornin. Vznikly důsledkem působení bočního tlaku. Jedná se o nejčastěji vlnovitě přehnutou část zemské kůry. Tvoří je část vyklenutá - antiklinála (sedlo) a dolů prohnutá - synklinála (koryto). Schéma vrásy Přetržením středního ramena vznikne vrásový přesmyk Osou vrásy se rozumí linie vedená středem zámku, ale někdy se tímto termínem označuje i průsečnice povrchu terénu s osní plochou (rovinou). Osní plocha je plocha proložená osami dílčích vrás a v nejjednodušším případě, tj. u přímé vrásy, má podobu vertikální roviny ( obr. 243 ) BOKR, P. (2004): Foto - Vrásy. In: Fotoarchiv České geologické služby [online databáze]. Praha, Česká geologická služba [cit. 2020-11-24]

Nakreslete do sešitu zjednodušené schéma vrás podle obrázku na str. 18. Skutečný příklad vrásy vypadající jako na vašem obrázku si prohlédněte zde (pohoří Apalače na východě USA) Pokud se zemská kůra prohýbá - vznikají VRÁSY = a) vrásová pohoří ÚKOL 2: Zakresli schéma vrásy (UČEBNICE S. 18.) B) K E R N Á Č I N N O S T Pokud zemská kůra pod tlakem popraská - vznikají ZLOMY (část poklesne) = b) kerná pohoří ÚKOL 3: Zakresli schéma zlomu (UČEBNICE S. 19.) Závěrečné opakování Schéma sopky. Význam sopečné činnosti plastických vrstev hornin → vrásy Obr. 16 Schéma zobrazující transfromní zónu porušující oceánský hřbet (převzato z , flexury a vrásy 2) poruchy se zlomem (tj. křehká deformace) - porušena souvislost vrstev nebo jiného geologického tělesa; patří sem břidličnatost, puklinatost, zlomy aj. Poruchy beze zlom

Vrásy mají vypouklou cást (konvexní) a sníženou cást (konkávní) Vrásová pohorí ; Pouze zvlnení terénu ; Preklopení vrás pres sebe (príkrovy Beskydy) 9 Schéma vrásy, príklad vrásového pohorí. í. vrásy - plastické deformace zprohýbané vrstvy hornin vzniklé působením bočního tlaku vznikají příkrovová pohoří (Karpaty) 2. zlomy - křehké deformace porušení souvislosti horninové masy, pohyb horninových ker vznikají kerná pohoří (Krkonoše, Krušné hory) Sopečná činnos Obr. 1. Schéma uplatnění zákona superpozice v řezu (Kumpera, Vašíček, 1988) 1 až 8 - vrstvy a výlevná tělesa s přívodnímí kanály 6 od nejstarších k nejmladším. Zákon formuloval dánský lékař a přírodovědec N. Stensen (1638-1686), který je považován za zakladatele stratigrafie 1. vrásy -plastické deformace zprohýbané vrstvy hornin vzniklé působením bočního tlaku vznikají příkrovovápohoří(Karpaty) 2. zlomy -křehké deformace porušení souvislosti horninové masy,pohyb horninových ker vznikají kerná pohoří(Krkonoše, Krušné hory Arial Calibri Wingdings Wingdings 3 Motiv sady Office 1_Motiv sady Office 2_Motiv sady Office Georeliéf - endogenní síly Endogenní síly Morfostruktury Příklady morfostruktur Příklady morfostruktur Výsledek působení endogenních sil Orogenní pochody - vznik pohoří Vrásová pohoří Schéma vrásy, příklad vrásového.

Nakresli schéma vrásy a popiš ji. (2 body) Při popisu použij následující pojmy:koryto (synklinála), ramena vrásy, sedlo (antiklinála) sedlo (antiklinála) ramena vrásy koryto (synklinála) Vyber 1 správnou odpověď: (1 bod) Jaký je rozdíl mezi zlomem a vrásou? a) Zlomy patří mezi poruchy zemské kůry, vrásy však nikoliv Název materiálu: Horniny p řeměněné, horninový cyklus Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvo řen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je ur čen pro ro čník: 9

Horotvorná činnost - vrásy, zlomy Vulkanická činnost - sopky, sopečný ostrov Zemětřesení Zemské těleso je tvořeno obaly: kůrou, pláštěm, jádrem Zemská kůra a svrchní část pláště tvoří pevný obal -LITOSFÉRU. Ta je rozlámaná na litosférické desky. Úkol: Nakresli schéma zemského tělesa Vrásy a vrásová pohoří Vrásy - klasifikace podle sklonu osní roviny: 90° 80° 45° 10° 0° šikmé Schéma vývoje Západních Karpat v terciéru. Vápencové bradlo Tektonické rozlámání - poslední opakované tektonické pohyby - ještě v pleistocénu - rozlámání. Půdní profil (schéma) Obr. 169: Pukliny tektonického původu. Rozlišení podélných a příčných puklin je založeno na vztahu k ose vrásy. Obr. 170: Pyrit: Obr. 171: Pyroxen: Obr. 172: Ca-Mg-Fe diagram (%) ukazující vztahy železnato-hořečnatých a vápenatých klinopyroxenů. Obr. 173: Radiolarie: Obr. 17 Stratigrafické schéma mezozoika a terciéru magurské skupiny příkrovů (zdroj: Geologická minulost České republiky, autor Ivo Chlupáč a kolektiv). Pozn.: s. - souvrství, vr. - vrstvy, váp. - vápence, p. - pískovce, V. - vývoj, J. - jednotka. V detailní stavbě jsou patrné kromě dílčích přesmyků vrásy. Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém

tc-sekun-telesa - vsb

 1. Domů » Předkonferenční exkurze 31. setkání IAS na Moravě a Slezsku » Detail vrásy, lom Stará Ves » Detail vrásy, lom Stará Ve
 2. Vrásnenl = dlohodobý proces trvající desítky milionú let Vrásnéní je spojeno predevším s pohybem litosférických desek, pti némž se desky vzájemn
 3. ka hladký. Ve 30. týdnu těhotenství se na něm začínají tvořit vrásy (mozkové závity) a získává tak svůj typický vzhled a zároveň si tak udrží více mozkových buněk. Množství plodové vody dosahuje mezi 28. a 32. týdnem těhotenství svého maxima (okolo 800 ml). Pak její množství pomalu klesá

Vrásy - webzdarm

owenovo schéma, typické struktury a textury, klasifikace, příklady výskytu v ČR. Charakteristika pláštěnců, bezlebečných a bezčelistných, rozdíly mezi mihulemi a sliznatkami a jejich biologie, druhy zastoupené v ČR. Biliphyta a Chromophyta -charakteristiky, skupiny, zástupci. 23 Pro usnadnění orientace přikládám schéma podle starší mapy, do níž byla naleziště zakreslena v době sběrů. Za bývalou hutí ve směru na Křtiny je po levé straně silnice antiklinální ohyb přímé vrásy. Za touto vrásou můžeme v černošedých devonských vápencích objevit zkameněliny brachiopodů rodu Bornhardtina

vrása - Geologická encyklopedi

Často je pozorována u sedimentárních hornin, ale může se vyskytovat i v jiných druhů hornin. Každá vrása je složena ze dvou základních částí - antiklinály (místa vyklenutí) a synklinály (místa poklesnutí). Spojeny jsou rameny vrásy. Vrásy mohou dosahovat velikostí od několika milimetrů až po desítky kilometrů Obr. 8: Schéma tvarů v reliéfu na horizontálně uložených horninách, proces rozčleňovaní tabule. 24 vrásy nebo flexury. Při tom vznikají nejrůznější vazby mezi strukturou a povrchovými tvary. V některých případech pozorujeme bezprostřední vazbu mezi typem geologické struktury a tvarem reliéfu (tzv. přímá.

Říční inženýrství Hydraulika koryt s pohyblivým dnem II Oblasti v podélném profilu toku Vývoj parametrů na toku Charakter pohybu částic v korytě Tvorba útvarů ve dně Část částic je v kontaktu se dnem a část ve vznosu Charakter pohybu částic v korytě Schéma podstaty stability Počátek pohybu (incipient motion) Změna kritického tečného napětí s příčným. TIP: Doporučujeme také IUVENIO Anti-Age produkty na pleť a oční okolí Česká firma a unikátní nanovlákenné anti-age sérum. Veganské a testované na lidech. Složení obsahující kyselinu hyaluronovou a další složky (srozumitelně popsané na webu).O projektu lékařky Heleny Hlaváčkové psal i Forbes, pozitivní ohlasy má rovněž v recenzích na Heurece Stratigrafické schéma podle Homoly (1949). Homola (1950) Vrásy jsou porušeny několika vrásovými přesmyky směru SV-JZ. Kromě přesmyků popisují též mladší radiální poklesové dislokace, porušující devon i kulm, jejichž směr je S-J nebo SZ-JV. Tyto dislokace jsou variské, reaktivované alpinskou orogenezí obrázek vrásy, typy vrás. 2. kerná pohoří (zlomy) - zemská kůra se pod vysokým tlakem rozláme na kry, kry jsou od sebe odděleny zlomy. např. pohoří Krkonoše, Jeseníky. typy zlomů obrázek. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY. vznikly z vyvřelých a usazených hornin, působení tlaku a teploty. břidličnatost - základní znak. Bowenovo schéma krystalizace taveniny : - diskontinuitní řada tmavých minerál ů olivín - pyroxeny - amfiboly - biotit vrásy - flexura jednoduchý ohyb - délka vrásy délka antiklinály + délka synklinály - hřbet vrásy ( spodina - spodní část ) nejvyšší místo vzhledem k horiz. rovin ě.

FOTO: Vrásy :: Fotoarchiv - Česká geologická služb

Schéma původu splavenin (podle J. Szolgay) Obr. (3.1) - Schéma původu splavenin Při pohybu splavenin v toku se vytvářejí různé formy dnových útvarů, jakožto vrásy, duny a antiduny. [2] Babický potok Eduard ur a Bakalářská práce 16 Obr. (3.3) - Dnové útvary. Babický potok Eduard ur schéma zemětřesení tsunami oblasti s největší zemětřesnou aktivitou . 8 SOPEČNÁ ČINNOST sopka (vulkán) = místo, kde na povrch proniká žhavé magma (= směs roztavených nerostů) (VRÁSY): vodorovné vrstvy jsou stlačovány prohýbají se, vrásní se vrásová pohoří Himaláje, Alpy, Pyreneje, Karpat

soutěsky, vrásy (rideau) a suché příkopy. [Poznámka: schéma velikostí písma v obr. 3 se odkazuje na obr. 1.] Obr. 1 Písma užívaná na speciálních a generálních mapách III. a nových vojenských mapování Obr. 2 Srovnání užití písem podle značkových klíčů zlet 1894 a 192 (1) upravené schéma podle I. Chlupáče 1: tmavé deskovité vápence a vápnité břidlice přídolského souvrství nejvyššího siluru - podbarveno oranžově 2: masivní lavice; níže ortocerové a výše krinoidové vápence, mezi nimiž probíhá vlastní hranice silur/devon (S/D Přírodopis 6. třída - Základní škola Volyn 7. Podle výše doplněných informací se pokus vyplnit přiložené schéma. Vyplň a odešli na email vaclavahrubcova@seznam.cz. RV 9 . Při otravách, nejen drogami, můžeme mimo 155 či 112. Použít i telefonickou linku Toxikologického informačního střediska (TIS)

2 - Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavo

 1. Asymetrické vrásy lze chápat jako projevy výrazné nekoaxiální deformace v širším okolí násunů, která byla spojena právě s pohyby podél násunových ploch. Ideové blokové schéma reaktivace původně variské tektonické stavby ve spodnokarbonských sedimentech v důsledku dosouvání západokarpatských příkrovů.
 2. VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE Pohyb litosférických desek Poruchy zemské kůry / vrásy, zlomy, vrásnění, sopečná činnost, zemětřesení /-popíše druhy zvětrávání P-9-6-04 Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírod
 3. (vrásy, duny, antiduny, apod.). [1] Typický průběh experimentu začínal nastavením požadovaného průtoku směsi a požadované koncentrace. Průtok byl nastavován pomocí otáček čerpadla. Koncentrace byla nastavována pomocí náklonu žlabu a klapky na konci žlabu. Cílem bylo vytvořit v měrném úseku rovnoměrné proudění
 4. vrásy byla v řádcích pod sebou! Pokud nejsou vložená data normály V panelu Barevné schéma konturového diagramu lze nastavit barvy konturového diagramu. K dispozici jsou dvě pevně daná schémata a pak volitelná dvoubarevná a tříbarevná výplň. Barvy volitelné výplně s

 1. Porovnej podíl jednotlivých skupin a hodnotami za ČR, kraj, vaši obec. 4/ Zapiš správně název místa svého bydliště. Vypracuj schéma (kraj, okres, obec s rozšířenou působností, obec, katastrální území). 5/ Sídla zpravidla plní různé funkce: obytnou, pracovní, obslužnou, rekreační, zdravotnickou, dopravní apod
 2. NÁZEV ŠKOLY. BRÁNA, základní škola a mateřská škola Kollárova 456, 509 01 Nová Paka ČÍSLO PROJEKTU. CZ.1.07/1.4.00/21.3750. NÁZEV PROJEKTU. Rozvoj čtení a práce s informacem
 3. Do toho jsou vrásy ještě doplňovány taveninou z oceánské kůry a tak jejich výška stále roste. Když však mají obě srážející se desky jen malou odlišnost hustoty (jako je tomu u indoaustralské a eurasijské litosférické desky), dojde k mohutné kolizi, která extrémně zdeformuje pevninskou kůru a sedimenty na oceánské.
 4. Srážkoměrná stanice se nachází v obci Vranov nad Dyjí, ve skalním útvaru Hamerské vrásy. Srážkoměr spravuje Povodí Moravy, s. p. GPS : 48.89499° N, 15.82055°

PPT - Georeli PowerPoint presentation free to download

 1. Obr. 7- Schéma předpokládaných geotechnických poměrů ve výlomu pro alternativu klenbové hráze na řece Jihlavě u Dalešic (O.Horský,1969). Nevhodná orientace mladých zlomových tektonických poruch A, B, C a G v kombinaci se směrnými poruchami by mohla být příčinou vyjetí bloků horniny a porušení stability klenbové.
 2. Transcript LITOSFÉRA LITOSFÉRA 1. vnitřní stavba a složení Země: 7 zón → 3 jednotky (geosféry, obaly; na základě rychlosti pohybu zemětřesných vln; australský geofyzik Bullen,1906-76), - podle hmotnosti látek: zemské/ý/á jádro - plášť - litosféra - kůra → odlišují se svými vlastnostmi (složení, hustota, tlak, teplota) plochy diskontinuity (nespojitosti.
 3. erálů olivín - pyroxeny - amfiboly - biotit - hřbet vrásy ( spodina - spodní část ) nejvyšší místo vzhledem k horiz. rovině - vrchol vrásy ( kýl -spodní část ) osa vrásy, nejvíce ostrá část.
 4. Právě animace dějů, které nelze v přírodě sledovat (vznik vrásy, tektonického zlomu, obecně pohyby zemské kůry), znamenají pro výuku velký didaktický přínos. Jsou opět důležité pro děti s vizuálním typem paměti a představují mnohem atraktivnější podnět než prostý nákres či schéma v knize
 5. Vyrovnání platby za zájmové kroužky - 2. pololetí, školní rok 2019/202
 6. Zkouška k doplnění klasifikace za 9.ročník - Přírodopis Termín: 28. 8. 2017 v 9,00 písemná část - odevzdání písemného úkolu a následuje ústní část Ke zkoušce přinese sešit s vypracovanými zápisy ke každé kapitole (bude hodnocen

1 - geologie.vsb.c

TEST Př 9 - Vnitřní geologické děje ŘEŠENÍ - BiM_VPx2

Geologická encyklopedi

Vranov nad Dyjí, do roku 1986 Vranov (německy Frain), se rozkládá pod přehradní nádrží Vranov v údolí řeky Dyje ve značně rozčleněném terénu. 547 vztahy Obr. 24 Schéma hlavních typů vrás: přímá (a), šikmá (b), překocená (c), ležatá (d) a ponořená (e). Vrásy stejnoklonné (A), vějířovité (B) a klikaté (C). Tektonická rozhraní regionálně geologických oblastí jsou tvořena regionálními zlomy, jejichž hloubkový dosah bývá menší Schéma lokalizace skladů je uvedeno v příloze 4.7. Vrásy předpokládané v území mezi Čisovicemi a Řitkou patří patrně k měchenickému synklinóriu. Hlavní ověřenou tektonickou linií (regionálního charakteru) v blízkosti zájmového území je zlom dubenecký, jehož ekvivalent probíhá jižně od zájmového území.

Geologický vývoj magurské skupiny příkrovů Moravské

Příloha I nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto: Název se nahrazuje tímto: Společné typy, definice a požadavky. V celém textu, a pokud není v této příloze uvedeno jinak, se věta Členské státy nesmějí tento číselník rozšiřovat. nahrazuje větou Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce 26 Atmosféra atmosféra = vzduch = složení vzduchu: 78% 21% 1% oxid uhličitý ozon vodní pára Ochranné funkce atmosféry Vrstvy atmosféry závisí: Schéma vrstev atmosféry: Vyšší vrstvy atmosféry nad 50 km Stratosféra do 50 km Ozonosféra cca 25 km Troposféra do 11 km Polární záře polární záře = kde se odehrává: kde se. sedlo střechovitě vyklenutá část vrásy. ANTIKLINA. sedlo terénní hluboké, šikmé.

DUMY.CZ Materiál Tektonika - vrásy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Platnost dokumentu od: 1. září 2007. úprava k 1. září 2009 . úprava k 1. září 201 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Šance pro všechny. základní školy Bolatice. Název: Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizac Název programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název NOVÁ ROLE UČITELE, NOVÁ ROLE ŽÁKA PŘEDKLADATE EP2011_blok+UNI 2R zac.indd - Frau

 • Kanekalon liberec.
 • Soška opice.
 • Nerf modulus regulator.
 • Css background max width.
 • Vysokozdvižné plošiny bazar.
 • Motory s převodovkou siemens.
 • Americká armáda 2.světová válka.
 • Chladič 40x40.
 • Coldrex složení.
 • Hidalgo venice 2.
 • Hledáme ilustrátora dětských knih 2018.
 • Hraci nhl podle narodnosti 2019.
 • Tungelele jigger dug.
 • Original barber shop plzen.
 • Centrální zamykání nefunguje.
 • Externí harddisk.
 • Blikani v zornem poli.
 • Vtipná tombola na stužkovú.
 • Zásady práce s rybím masem.
 • Kaprove pruty delicky.
 • Železné hory zajímavosti.
 • Site pro kocky bez vrtani.
 • Flossenburg museum.
 • Aura.
 • 360 fotoaparát.
 • 31 0 tt.
 • Rubena pláště.
 • Ford capri rs.
 • Bavlněný svět slevový kupon.
 • Obklad kovové zárubně sapeli.
 • Tatralandia adresa.
 • Pán prstenů 3 online cz freefilm.
 • Jáchym matuška.
 • Střední škola design interiéru ostrava.
 • Představitelé nacismu.
 • Jsem nestastna diskuze.
 • Medvěd strání.
 • Kytička pro algernona online.
 • Ultrazvukový přístroj cena.
 • Legendy na výstavišti praha holešovice 17 května.
 • Nissan gtr 2019 price.