Home

Písemné prameny dějepis

Dějepis = vyučovací předmět 2. materialistické (tvůrcem dějin je člověk) 3. jiné pojetí dějin . Historické prameny - písemné (kronika, listiny, smlouvy, knihy, obrazy) - hmotné (zbraně, oděv, šperky, nářadí, nábytek) - písemné prameny hledáme v knihovně nebo v archivu - hmotné prameny hledáme v muzeu. Dějepis 1. Historické prameny. Prameny je možné rozdělit podle několika hledisek: dle původu pramene (památky, pozůstatky a tradice, prameny), dle formálních znaků (písemné, nepsané, ústní), dle informační struktury (bezprostřední, zprostředkované), dle typu (písemné, hmotné, etnografické, ústní, lingvistické. O dějepisu, prameny 6. ročník Proč se budeme učit dějepis? Proč nás má podle vás zajímat něco, co už dávno bylo a my to nemůžeme změnit? Každý dostane lísteček a na něj napíše svůj názor, proč se asi budeme učit dějepis DŮLEŽITÉ!!!! Dějepis je název pro vyučovaný předmět.Historie je věda, která se zabývá vývojem lidské společnosti od počátku života na zemi po současnost.. Historické obory a pomocné vědy historické. Pomocné vědy historické jsou souborem disciplín, které historikovi pomáhají při jeho práci

hmotné i písemné stopy po existenci a činnosti člověka (obdělaná půda, cesty, technická díla, zvyky, mravy, korespondence, zákony, účty apod .); prameny (v užším slova smyslu- pozn. autorů), které byly vytvořeny (dochovány) pro paměť (zum Zweck der Erinnerung überliefert ist) do určitého systému zprá Dějepis . Úvod › Úvod do Písemné prameny tištěné a hromadně vydávané se uchovávají v knihovnách, ostatní v archivech a jsou přístupné ve studovnách či badatelnách. U pramenů se zkoumá doba a místo vzniku, materiál a jejich použití. Pro zkoumání pramenů zvláště z dávnější minulosti se vyvinuly. Zdroje historických informací jsou prameny. Dělí se na: Písemné a hmotné. Dokumentární a pamětné. Slovní a písemné. Archeologie je řeckého slova ARCHAIOS. To znamená v českém jazyce: místní. starý, starobylý. vzpomínavý. Co nepatří mezi historická pracoviště ? Archeologické ústavy. Muzea. Divadl nejstarší období dějin lidstva, ze kterého nejsou známy a nedochovaly se žádné písemné prameny, jedná se o období do vzniku písma doba kamenná (cca 4 miliony let př. n. l. - 1 800 př. n. l.) je období pravěku, při kterém lidé široce využívali kámen na výrobu nástoj Toto ústní předávání vynahrazovalo Keltům písemné záznamy. Byly to různé hory, řeky a jejich prameny, lesy, studánky vřesoviště nebo neobydlené ostrovy. Keltská civilizace - referát (Dějepis) Komentáře k referátu Keltové.

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz Protohistorie (= dějiny raně historického období) je věda zabývající se pravěkem, která kombinuje prameny archeologické a písemné. Způsoby periodizace pravěku. Pravěk rozdělujeme několika způsoby Dějepis (historie) - věda multitématická Historické prameny. Hmotné prameny (trojrozměrné, souvisí s životem člověka, věci, artefakty atd. Písemné prameny (písemný zápis) Obrázkové prameny (kresby, mapy, globusy atd.) Tradiční prameny (prameny ústně předávané Dějepis Úvod » UČIVO - Pravěk » Pravěk - obecně. Pravěk - obecně. 17. 9. 2009. Pravěk je tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou písemné prameny, tj. období do vzniku písma. Užívá se též termínu předhistorie nebo prehistorie. Pravěk zahrnuje období vzniku a vývoje člověka, lidské. Další prameny tvoří písemné a jiné památky pocházející z okolních orientálních kultur: z Mezopotámie, Egypta, Sýrie a Foenície. Velký význam mají též archeologické nálezy objevené na území historické Palestiny, jako vykopávky starověkých měst Jericho (jehož vznik je datován do doby 7000let př.n.l. a je tak.

Úvod do studia dějepisu a historické prameny

 1. Dějepis 6. ročník Mgr. Lenka Venclová Související pojmy Prameny - to, co je na počátku hmotné - vykopávky, nálezy písemné - vytesané nápisy, náhrobky, listiny ARCHÍV ústav, kde se starobylé písemnosti uchovávají a studují MUZEUM zde se setkáváme s oběma prameny 1998 1891 ARCHEOLOGIE věda zkoumající na.
 2. ulost Země či Vesmíru.Nicméně pojem vznikl v 19. století v archeologii a pokud se v učebnicích a odborné literatuře.
 3. Sámova říše byl kmenový svaz Slovanů existující ve střední Evropě v letech 624-659 (podle Fredegarovy kroniky). Pojil se s osobou franského kupce Sáma, který si získal velkou prestiž jako velitel během bojů Slovanů s Avary, ovládajícími dlouhá léta střední a jihovýchodní Evropu
 4. písemné prameny - historici Hérodotos, Thúkydidés, Xenofón, Plútarchos (tendenční, neobjektivní líčení => nutnost pracovat s více prameny) hmotné prameny - vykopávky Heinricha Schliemanna v Troji a Mykénách (zajímavost: archeologové objevili město starší než Trója) další bohové: Poseidón - bůh moř
 5. Historické prameny, písemné prameny. Téma hodiny. Historické prameny, písemné prameny. Předmět. Dějepis. Ročník/y/ 7.A. Anotace. Materiál obsahuje rozdělení historických pramenů se zaměřením na písemné prameny, jejich rozdělení a konkrétní příklady. Očekávaný výstu

Písemné prameny. Písemné prameny nemusí být vždy objektivní (pravdivé), autor si domýšlí (kronika). Písemné prameny jsou tendenční, (některé) vyjadřuje stranickou příslušnost autora. Historik na základě zkušeností a srovnávání pramenů se přibližuje k pravdě. Hmotné prameny: Hmotné Prameny - archeologické nálezy Pro nejstarší dobu slovanskou jsou nám známější archeologické prameny než písemné. Jsou to např. žárové hroby, mohylníky, sídliště i hradiště. Teprve na úsvitu našich dějin se k některým z hradišť vztahují psané zprávy. A jedním z nich je Levý Hradec Třináct roků učil dějepis na základní škole, šest let na gymnáziu, od roku 1989 působí na katedře Filozofické fakulty univerzity Komenského v Bratislavě. Specializuje se na výzkum a tvorby učebnic, je autorem a spoluautorem 19 titulů učebnic dějepisu a desítek studií

Video: Historické prameny - Déňi stránk

Historická věda a historické prameny Dějepis = společenská věda, která seznamuje s historií lidstva, popisuje díla významných osobností a popisuje způsob vývoje života lidí od nejstarších dob do současnosti Historické prameny -zdroje informací o minulosti, dokumenty doby a umožňují rekonstrukci minulých dějů, umožňují zkoumání a hodnocení minulosti Hmotné. Otázka: Staroorientální státy Předmět: Dějepis Přidal(a): Iva Vymezení pojmu pravěk Je to nejstarší část vývoje lidské společnosti Je to období od starší doby kamenné až do konce starší doby železné Prehistorie- zabývá se pravěkem Archeologie, její prameny, metody a význam pro studium pravěkých dějin Archeologie vyhledává a zkoumá hmotné archeologické.

Dějepis . Nacházíte se na základní stránce dějepisu pro základní školy na české Wikiverzit Hmotné a písemné prameny - archivy, muzea, galerie, knihovny. Vnímání historického času. Hlavní období historie. Pravěk. Výklad vzniku světa a člověka v mýtech a náboženstvích 2. Tradičními historic. prameny jsou: a) kosterní pozůstatky člověka b) zbytky staveb c) kroniky d) mýty, pověsti, písně 3. Galerie je místo, kde se: 4. Heraldika zkoumá: a) konají koncerty a) pečeti b) vystavují archeologické nálezy b) erb Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Dějepis poskytuje poučení o změnách ve společnosti a odhaluje jejich příčiny. 2. Z čeho poznáváme život a práci našich předků. 1) Hmotné prameny - muzeum. Archeologie - věda, která se zabývá vykopávkami. 2) Písemné prameny - archív. 3) Kulturní památky - galerie . 3. Měření času. Časová přímka: př.n. Co je dějepis. Školní předmět, zabývající se dějinami. Co je historie. Věda, která se zabývá dějinami Písemné (Knihy, listiny, kroniky...) 2. Hmotné (Předměty a nástroje) Start studying Historické prameny. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Search

Dějepis, rozdíl mezi literaturou a prameny? Jaký je rozdíl mezi literaturou a prameny? Jaké jerozdělení pramenů? Témata: dějepis. 2 reakce (platí pro písemné): publikované, nepublikované. Dělení pramenů dle povahy: objektivní (úředního charakteru - ISIC, zápisy v katastru, aj.) x subjektivní (narativní - email. Předmět: Dějepis Tematický celek: Člověk v dějinách Téma: Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické prameny Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál. 2. stupeň ZŠ. 6. ročník. dějepis. historické prameny. písemné prameny Dějepis - charakteristika pravěku a jeho rozdělení - - dochází ke vzniku a vývoji člověka, nemáme písemné prameny Úvod do dějepisu. 1. Historie je věda zabývající se lidskými dějinami od vzniku člověka až po současnost. Dozvídáme se o nich studiem pramenů.. 2. Prameny rozlišujeme:. a) hmotné - tzv. vykopávky - jde o nálezy předmětů lidských kultur (nádoby, zbraně, základy, obydlí, hroby, kosterní pozůstatky a další).. b) písemné - písemné dokumenty (kroniky, zákoníky.

Výpisky z dějepisu - Edisc

PRAMENY = původní zdroj informací = vše co nám zbylo po našich předcích. Prameny dělíme na: Písemné- všechny dochované písemné památky. Hmotné - předměty a nástroje. Obrazové - umělecké předmět 1. Pravěk (nemáme písemné prameny, lidstvo ještě neznalo písmo) - 6. třída. 2. Starověk - učivo 6. třídy, objevují se písemné prameny z tohoto období, starověk končí pádem Západořímské říše 476 n.l. 3. Středověk - končí objevením Ameriky (ale i jiné události bývají označovány za konec středověku) 4. Dějepis Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat. Jean-Paul Sartre Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Marcus Tullius Cicero Písemné prameny. Kde hledat historické informace? •archivy •muze iReferaty.cz > Referáty > Dějepis po vznik prvních států dnešního typu nazýváme obdobím pravěku.Z období pravěku se nám nedochovaly žádné písemné památky,dozvídáme se o něm pouze na základě různých p... Celý referát V některých obdobích, tam kde jsou dostupné prameny, se zaměřím... Celý referát : 137 Proč se učit dějepis? způsob myšlení: dává události do souvislostí - příčiny - průběh - následky (důsledky) Kde vědci - historici - získávají vědomosti? prameny: hmotné písemné obrazové Kde se prameny uchovávají? muzea - expozice - depozitáře galerie - umělecké předměty knihovny - písemné.

Dějepis - Úvod do dějepis

1.2 Písemné prameny Písemné prameny: a) Prameny úřední provenience, coţ jsou: listiny, mandáty a patenty, listy, úřední knihy, akta (spisy), b) Písemné prameny soukromé povahy, k nimţ se řadí: soukromá korespondence, deníky, diáře, tedy písemnosti, které nebyly určeny k tomu, aby vydávaly svědectví o ţivot 2) Písemné prameny. Datace je mladší - vznik států cca 3500 let př. n. l. Nejstarší formy států: Jižní mezopotámie (tzv. kolébka civilizace) - městské státy: Uruk, Kiš, Nagar; Předpoklady vzniku státu: Vyspělá zemědělská oblast v povodí velkých řek (např Dějepis Úvod » Dějiny písemných pramenů) jsou značně mlhavé, jelikož při jeho studiu se můžeme opírat pouze o archeologické prameny, jichž je navíc v Středomoří končí toto období (označované jako pravěk) zhruba před 3000-2000 lety př. n. l., první písemné památky vztahující se k území.

Dějepis - Úvod ( 6

Dějepis navazuje v tomto ohledu již na některá témata z 1. prameny a dokumenty. Ty se objevují ve větším zastoupení i v dějepisných učebnicích a v pracovních fotografie, filmy a písemné archivní materiály). Také metody orální historie usnadňují žákům chápat rozličné interpretace dějinných událostí. Všechn dějepis - Purkyňka. Známku, kterou z testu dostanete, zapíšu do Bakalářů, budete-li mít zájem (stejně, jako by to bylo písemné opakování). - Nemáte-li k dispozici učebnici, Prameny poznání dějin zápis D6.docx (10480) 5. 9. Úvodní hodina Prameny - doklady o minulosti lidstva. Památky hmotné - zkoumá je archeologie, jsou uloženy v muzeu! např. kostry, zbraně, řemeslné výrobky, hrady, zámky apod. Dnes neslouží ke stejným účelům jako kdysi! Památky písemné - objevují se s nástupem písma; archiv, různá dokumentace, listiny, smlouvy, literární díla atd Mgr. David Mikoláš Úvod do studia dějepisu Učební text Metody zkoumání historie heuristika - shromažďování historických pramenů a literatury kritika pramenů - třídění, hodnocení, ověření pravosti a původnosti, stanovení míry věrohodnosti interpretace - výklad, analýza syntéza - shrnut

dějepis

Dějepis 7.r. - Středověk, počátky novověku-25% Dějepis 7.r. - Středověk, počátky novověku Ani písemné prameny nejsou dostatečně spolehlivé. Jejich autoři se občas, ať úmyslně, nebo neúmyslně, dopouštěli nepřesností. K chybám docházelo také při opisování textů. Není to nic překvapivého, i současné. Co je to dějepis? - audiovizuální pásmo sestává z několika dílčích kapitol: 1/ Dějiny, historie, archeologie, dějepis. Jde o vlastní úvod do předmětu. Žáci se tu seznámí především s pojmy dějiny, archeologie a historie. Pojednává se tady i o experimentální archeologii, nezapomněli jsme ani na zmínku o české. Článek představuje učitelům dějepisu celkem 15 vybraných projektů v České republice podporovaných z fondů Evroé unie (ESF) se zaměřením na výuku novodobých národních dějin. Vybrané projekty mohou být zdrojem nápadů a inspirace pro uplatnění nových výukových postupů, metod a forem při výuce dějepisu na základních a středních školách v České republice

DĚJEPIS - 2

Z tohoto období tedy nejsou dochovány žádné písemné prameny a zdrojem poznání jsou archeologické nálezy s využitím technik datování (viz dále). Přírodní Prostředí v Pravěku Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis I. (pravěk a starověk) Písemné prameny. v porovnání s hmotnými prameny jsou o poznání mladší: písmo vzniká někdy v době 3 500 - 3000 let př. n. l. vznikají jako . úmyslné. informace (chtějí něco sdělit) a většinou také chtějí tyto informace uchovat do budoucn Dějepis. Mgr. Trávníčková Milena. Konzultační hodiny: ST 14.00 - 15.00. Září. Učivo: úvod do dějepisu, prameny hmotné a písemné, čas, časová osa, periodizace dějin DÚ: Žák vypracuje do sešitu časovou osu svého života. Vytvoř časovou osu své osobní minulosti. jejím počátkem bude datum tvého narození D - Dějepis. Hodnocení materiálu: Historické prameny = zdroje informací o minulosti, dokumenty doby, umožňují rekonstrukci minulých dějů, zkoumání a hodnocení minulosti, události epoch atd. písemné seznamy panovníků, záznamy o přírodních katastrofách, o politických a vojenských událostech; smlouvy, zákoníky. Podle alternativního pojetí by se školní dějepis měl stát pro žáky dobrodružstvím, hledáním příběhů, které stále přinášejí nová zjištění a konfrontace dobových faktů, jevů a procesů. Nejde v něm tedy o získání množství nespojitých dat, ale o to naučit se historicky myslet. Využívá se pojetí dějin jako příběhu, orální historie i práce s.

PPT - ÚVOD DO DĚJEPISU PowerPoint Presentation - ID:4394568

Study Dějepis 6 - Úvod do dějepisu a pravěk Flashcards

Dějepis je školní předmět, který se zabývá dějinami (píše se o tom (v učebnicích), co se v minulosti dělo) Historie je cizí název pro dějiny a také věda zabývající se dějinami -písemné prameny - dochované písemné památky všeho druh Historické prameny Prameny jsou zdroje informací o minulosti, umožňují zkoumání a hodnocení minulosti • hmotné - pozůstatky člověka a jeho činností • písemné - kroniky, dopisy, knihy, noviny, letáky apod. • ústní tradicí předávané - mýty, pověsti, písně • obrazové - mapy, atlasy, kresby, fotk

Keltové - Dějepis - Referáty Odmaturu

Prameny k výuce počátků islámu I V tomto příspěvku jsou miniatury a iluminace, které se dají využít ve výuce. Najdete zde rozbor jednoho pramenu a tři další, které můžete s žáky rozebrat podobným způsobem · písemné prameny z roku 1 000 př. n. l. · psací materiál: o bambusové stvoly. o hedvábí, papír. c) věda · medicína - akupunktura · vynálezy - kompas, střelný prach, papír, porcelán. d) obchod · vývoz - porcelán, koření, hedváb Vyučovací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu. Výuka dějepisu otevírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa, seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současném společenském životě Dějepis-pravěk, starověk | Referátky, Slohovky-Hisorie-humanitní věda, zabývá se dějinami lidstva-Prameny-Hmotné, písemné(kronika) a audiovizuální-Historie se rozdělila naPREHISTORII (nemá písemné prameny), končíkolem 400 př.n.l S pamětníky odchází na věčnost i jejich vzpomínky a tak se písemné prameny dostávají pouze na hranici roku 1836. V roce 1867 kroj popisuje K.J. Erben v týdeníku Včela a před ním to byla Božena Němcová, která na Chodsku pobývala mezi roky 1845 a 1847

ÚVOD DO DĚJEPISU - YouTub

Na francouzských základních i středních školách se dějepis nevyučuje jako přehled událostí, probírána jsou pouze určitá témata. Velký důraz je kladen na samostatnou práci žáků. Větší část každé hodiny tvoří aktivity, při kterých žáci pod vedením učitele pracují s historickými prameny písemné prameny. muzea - Prezentace charakterizující dějepis jako předmět, historické prameny a pomocné vědy historické. Author: prusa Created Date: 10/18/2010 11:21:56 Title: Snímek 1 Last modified by: krivankova Company: Základní škla Děčín VI. dějepis - Purkyňka Známku, kterou z testu dostanete, zapíšu do Bakalářů, budete-li mít zájem (stejně, jako by to bylo písemné opakování). 6. 4. - Procvičujte na Alfovi. Máte zde cvičení o starověkém Řecku od počátku až do Athén. Prameny poznání dějin zápis D6.docx (10,2 kB) 4. 9. Úvodní hodina Ontola > Dějepis > diskuze Anonym Qufemit. dnes 22:03 | Nahlásit. Je Sámo popsán i jinde než ve Fredegarově kronice? Existují o Sámovi nějaké jiné písemné prameny, než je Fredegarova kronika Na těchto stránkách si můžete najít něco o pravěku,době kamenné,době bronzové a o době železné.Ale také něco i o středověku,Románském slohu,o renesanci a o gotice.Také se dozvíte co je to periodizace dějin.To vše na těchto stránkách.Jenom si klikněte a čtěte si a učte se

s předmětem dějepis. Orientuje se na časové přímce a v historické mapě. Řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu. Umí rozlišit historické prameny, pojmenovat instituce, kde jsou historické prameny shromážděny. Uvede konkrétní příklady důležitosti a písemné památky, eposy Ze - práce s mapou. písemné prameny. muzea - Prezentace charakterizující dějepis jako předmět, historické prameny a pomocné vědy historické. Author: prusa Created Date: 10/18/2010 11:21:56 Title: Snímek 1 Last modified by: krivankova Company: Základní škla Děčín VI. Mezi jaké prameny patří např. kroniky nebo soudní zápisy? a) hmotné. b) vymyšlené. c) grafické. d) písemné. 24. Od jaké události počítali léta staří Řekové? a) od vítzstv nad Římem. b) od 1. olympiády. c) od vyhlášení nezávislosti. d) od získání samostatnosti. 25. Dokladem stavitelského umn Egypťanů jsou. ČJ-literatura a prameny. CH - chemické zbraně. VDO-lidská práva. MKV-menšiny, morálka. Obrana vlasti - totalitní režimy, principy demokracie. Pozorování. Písemné práce. Individuální práce. Ústní zkoušení. Referáty. Aktuality. Práce s mapou. Skupinová práce. Sebehodnocení žáků. Projekt. Evropa a svět po roce 194

dějepis.co

DĚJEPIS I. ROČNÍK Pracovní texty . 1 Úvod do studia dějepisu Historické prameny nepsané - hmotné - obrazové - ústní - zvukové a vizuální - magnetofonové záznamy, film, kompaktní disky, CD ROM a další písemné - institucionální - osobní povahy - literární Uchování pramenů: muzeu Dějepis (historická věda) - společenská věda, která se zabývá historií lidstva, dokazuje, že dějiny mají svůj řád, vnitřní logiku atd. Historiografie - popis dějin; v širším slova smyslu dějepisectví (dějiny dějepisu). Prameny písemné. Prameny tradiční Prameny obrazové. Vysvětlíme si, co jsou to historické prameny nebo dějepis a povíme si, kdo to byl Cicero. Povíme si také něco o hlavních zdrojích informací o minulosti, kterými jsou hmotné, obrazové, písemné a ústní prameny. Náhledy z výukového kurzu Příklady zdrojů informací o minulosti.

Úvod do dějepisu - Uč se online

V průběhu hodiny si zopakujeme učivo minulé hodiny (vývoj práva, právo zvykové, právní obyčej, první písemné prameny práva). Dále se budeme zabývat třemi základními právními systémy, kterými jsou: Evroo - kontinentální systém práva: existence systému písemných právních norem (zákony, vyhlášky, nařízení) Máme převážně hmotné prameny (pohřebiště, sídliště, kultovní místa, místa těžby), písemné prameny nejsou; Vznik a vývoj člověka, lidské společnosti a kultury; Jeho studiem se zabývá prehistorie; Hlavní podíl na tělesném a duševním rozvoji měla práce, lidé si opatřovali prací potravu a vše potřebné k životu Předmět: Dějepis Přidal(a): Bařena ke zkoumání historie používáme historické prameny - hmotné, písemné; instituce, které shromažďují historické prameny: muzea, galerie, archivy, knihovny, skanzeny . archeologie: zkoumá hmotné prameny ukryté pod zemí, dokumentace tkán. historické prameny - informace o minulosti, dokumenty doby → rekonstrukci minulých dějů, zkoumaní a hodnocení minulosti, událostí, epoch - každá epocha zanecha|a charakteristické druhy pramenů, Typy: - hmotné - pozůstatky člověka a jeho výtvorů (zbran, nástroje, předměty,..) - archeologie - vykopávky - uloženy v muze Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC TÉMATA září Tematický okruh: Úvod do dějepisu význam a zkoumání dějin získávání informací o dějinách - historické prameny čas přírodní a historický prostor a orientace v něm, map

Jak označujeme nejstarší období lidstva, ze kterého nemáme žádné písemné prameny? Prehistoric nebo dinosauři, v lepším případě doba ledová nebo před naším letopočtem. Když zvládnu dějepis, bude ze mne Einstein. Novým světcem barokní doby byl Novotný Kategorie: Dějepis Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Biskué gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové , Hradec Králové Charakteristika: Práce obsahuje zápisy z hodin dějepisu, lze však použít také jako přípravu na maturitu z dějepisu.Práce zahrnuje úvod do dějepisu, Pravěk, Starověk a část Středověku Z tohoto období tedy nejsou dochovány žádné písemné prameny a zdrojem poznání jsou archeologické nálezy s využitím technik datování (viz Přečíst » Kategorie: Dějepis I. (pravěk a starověk) Štítky: doba železná , Germáni , Keltové , stěhování národ Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu. Historické prameny ČJ - první písemné památky, české pověsti, kroniky- uvědomí si obohacení Evropy kulturními podněty z Orientu · nový etnický obraz Evropy OV - národ, vlast, čeští církevní patroni. Prameny PÍSEMNÉ a HMOTNÉ (datace, místo) jedná se především o Afriku a Asii (tam kde člověka nutil vzniknout stát a každá země měla svou svébytnou kulturu. Písemné = zachovaly se památky (z češtiny) hyeroglify,klínové písmo(mezopotámie), uzlíkový, kouřový systém, piktogram je základ , písmo bylo určeno vždy pro někoho (indie, čína) bud pro kneze.

O struktuře moravské společnosti nám písemné prameny říkají jen velmi málo. Byla silně rozdílná jak majetkově, tak i právně. Velká Morava byla ovlivněna feudalizací, vytvářením lenního systému a propůjčováním pozemkového léna Historie, prameny poznání dějin, písemné rameny, hmotné prameny. Očekávaný výstup. Objasní důležitost dějepisných znalostí pro život ve společnosti. Uvede příklady zdrojů informací o minulosti. Uvede příklady hmotných pramenů, uvede příklady písemných pramenů. Druh materiálu. Aktivit Maturitní otázky z dějepisu z různých typů škol, oborů najdete na webu s největší databází prací ke stažení Seminarky.c Před Slovany zde žily germánské kmeny, většina z nich odešla na západ. O Slovanech nemáme žádné písemné prameny. Informace o nich nám prozrazují archeologické výzkumy. Většina Čech byla při příchodu Slovanů pokryta hustým lesem a pralesem. Řidší porosty se nacházely pouze v povodí řek Dějepis. 1.Pracovní list - doplň tajenku a vyhledej skrytá slova z doby poznávání kovů a pravěku ( písmena, první písemné prameny) První zemědělské oblasti vznikly : Mezopotámie - u řek Eufrat, Tigris Egypt - Nil Indie - Ganga, Indus.

Historické prameny jsou pozůstaky po lidech a lidské činnosti v jakékoliv podobě. Typy historických pramenů: Hmotné prameny - kosterní pozůstatky, výsledky lidské činnosti (nástroje, obydlí, nádoby atd.) Nehmotné prameny. písemné - literární (kroniky, legendy, romány, atd.), korespondence, deníky, zákony,. Kritika - hodnocení pravdivosti pramenů 3. Interpretace - výběr podstatného materiálu 4. Syntéza - shrnutí výsledků (písemně, ústně) Historické prameny =zdroje informací -hmotné -písemné -tradiční -audiovizuální -vizuální Proč se zabýváme historií -citový vztah ke komunitě a vlasti -nezapomenout n Z tohoto období máme již písemné prameny. Za počátek je považováno 8. století před naším letopočtem (doba údajného Homérova působení) a symbolicky je toto období uzavřeno tvorbou bajkáře Ezopa. Někdejší otrok Ezop žil potulným životem a je považován za zakladatele žánru bajka (O silném lvu, O chytré lišce, ) Kvalitní kurikulární dokument na téma dějepis by tedy vypadal spíše takto: Žák analyzuje historické prameny (písemné, obrazové, hmotné...) Žák propojuje více různorodých historických pramenů, interpretuje je a hodnot

 • Jak vytvořit pohybující se obrázek.
 • Všichni muži jsou si rovni.
 • Kouše vážka.
 • Rybník téma v mš.
 • Třásněnky orchidej.
 • Rosnička malenovice.
 • Bitva u gettysburgu prezentace.
 • Georges st pierre filmy.
 • Džapa mala.
 • Zdravotní obuv na patní ostruhu.
 • Chřestýš chřestidlo.
 • Mexiko fakta.
 • Zvětšení paměti iphone.
 • Podvozek anglicky.
 • Vyléčil roztroušenou sklerozu.
 • Podzim obrázky na plochu.
 • Vinospol mutěnice.
 • Hrušeň komisowka.
 • Zen house ok pyrus.
 • Grenade thermo detonator 100.
 • Čistota dna 260/230.
 • Logika symboly.
 • Ostrožna.
 • Železné hory zajímavosti.
 • Moderní mikiny dámské.
 • Frustrace ze zivota.
 • Kontrola kvality brno.
 • Ocel tvářená za studena.
 • Salát coleslaw kfc recept.
 • Prodám malířské plátno.
 • Vlastnosti nejlepšího kamaráda.
 • Loud luxury feat. brando body text.
 • Smith wesson n frame.
 • Bavlněný svět slevový kupon.
 • Univerzita pardubice filozofická fakulta.
 • Způsoby vázání tkaniček.
 • Zavěšení hamaky.
 • Kánon sochařství.
 • Delikatesy csfd.
 • Ložnice sconto.
 • Kotníkové boty adidas.